Vedtægter

 1. Foreningens navn er Sæby Gymnastikforening.
 2. Foreningens formål er at arbejde for gymnastikkens fremme i Sæby og opland.
 3. Foreningen er tilsluttet:
  Danske Gymnastik & Idrætsforeninger (DGI)
  samt Idrætssamvirket i Sæby.
 4. Foreningen optager både aktive og passive medlemmer.
 5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller 25% af medlemmerne ønsker det. Den første ordinære generalforsamling afholdtes i februar 1988.
 6. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen. Første gang vælges 5 medlemmer.
  2.år vælges 2 medlemmer.
  3.år vælges 3 medlemmer.
  Derefter vælges henholdsvis 2 og 3 medlemmer hvert andet år. Valget gælder for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og PR-ansvarlig.
 7. Bestyrelsen leder det daglige arbejde i foreningen og er beslutningsdygtige, når mere end halvdelen er til stede. Beslutningen træffes ved simpelt stemmeflertal.Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 8. Bestyrelsen leder foreningens økonomi, herunder fastsættelsen af foreningens kontingent. Bestyrelsen nedsætter det nødvendige antal arbejdsudvalg.
 9. Bestyrelsen leder foreningen efter vedtægterne, herunder administration.
 10. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter til bestyrelsen.
 11. Til revision af foreningens regnskaber vælges på generalforsamlingen 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
 12. Aktive og passive medlemmer, der er fyldt 14 år, har stemmeret. Til beslutning kræves simpelt flertal. Lovændringer kan kun vedtages med ¾ af de fremmødte stemmeberettigede på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
 13. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være indsendt til formanden senest 5 dage før mødet. Dagsorden skal indeholde:
  1) Valg af dirigent.
  2) Formandens beretning.
  3) Regnskab fremlægges.
  4) Valt til bestyrelse og suppleanter.
  5) Valg til revisor og revisorsuppleant.
  6) Indkomne forslag.
  7) Eventuelt.
 14. Tegningsret har formanden og kasseren.
 15. Medlemmer, som ikke opfører sig til gavn for foreningen, kan bortvises.
 16. Bestyrelsen hæfter ikke personligt.
 17. I tilfælde af opløsning må foreningens midler og materiel kun anvendes til idrætslige formål for børn og unge i Sæby kommune efter generalforsamlingens bestemmelser.
 18. Uanset bestemmelserne i §11 kan foreningens opløsning ske ved vedtagelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er mødt op og 5/6 af disse stemmer for.
  Såfremt tilstrækkeligt antal ikke er til stede, indvarsles med 8 dages varsel til ekstraordinær generalforsamling, der uden hensyn til det fremmødte antal, med 5/6 stemmer kan træffe afgørelsen.

Vedtaget på stiftende generalforsamling 11.11.86.
Vedtægts ændringerne er vedtaget i 2002 og 2005.